Procedura przyłączenia mikroinstalacji

Nieodłącznym etapem inwestycji w przypadku montażu instalacji sieciowej (on-grid) jest jej przyłączenie do sieci energetycznej. Jest to proces kilkuetapowy, odmienny dla mikroinstalacji (o mocy do 40 kW) oraz pozostałych instalacji (powyżej 40 kW).

Aby czerpać zyski ze sprzedaży energii z mikroinstalacji do sieci nie trzeba prowadzić działalności gospodarczej ani uzyskać koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej. Procedura przyłączenia mikroinstalacji do sieci energetycznej składa się z kilku części:

 1. Przygotowanie projektu (nie wymagane przez przepisy lecz zalecane nawet dla mikroinstalacji)
 2. Montaż instalacji
 3. Zgłoszenie mikroinstalacji do lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD):
  – wypełnienie wniosku zgłoszeniowego,
  – przygotowanie dokumentacji urządzeń,
  – wykonanie szkicu sytuacyjnego,
  – wykonanie schematu jednokreskowego,
 4. Podpisanie umowy na dystrybucję i sprzedaż energii
 5. Przyłączenie do sieci

Co ważne proces przyłączenia rozpoczyna się dopiero po fizycznym montażu instalacji. Należy jednak pamiętać że moc instalacji PV  nie może przekraczać mocy umownej przydzielonej do budynku. Pierwszym etapem rozpoczynającym procedurę przyłączenia jest wypełnienie wniosku zgłoszeniowego mikroinstalacji do OSD, który działa w danym regionie (przykłady wniosków: Enea, Tauron), należy przy tym pamiętać, iż osoba zgłaszająca mikroinstalację musi być właścicielem licznika energii elektrycznej zamontowanego w obiekcie.

We wniosku wypełniamy:

 • pola z danymi personalno-adresowymi osoby zgłaszającej (lub firmy),
 • dane obiektu przyłączanego do sieci, w którym zainstalowano mikroinstalację (m.in. numer licznika energii elektrycznej czy numer punktu podobru energii elektrycznej, który powinniśmy znaleźć na fakturze za energię od naszego dystrybutora)
 • dane przyłączanej mikroinstalacji (rodzaj wykorzystywanej energii, moc instalacji, sposób przyłączenia 1- lub 3- fazowy, typ mikroinstalacji np. fotowoltaiczna, czy nazwę producenta jednostki wytwórczej, w przypadku fotowoltaiki jest to producent falownika),
 • planowaną datę przyłączenia mikroinstalacji do sieci (jednak nie możemy wpisać daty wcześniejszej niż 30 dni od daty złożenia wniosku, jest to czas jakim dysponuje OSD na akceptację naszego wniosku).

Dalszą część wniosku wypełniana instalator wykonujący mikroinstalację, który musi dysponować odpowiednimi uprawnieniami na montaż mikroinstalacji, który także przygotowuje schemat jednokreskowy zasilania ważne aby znajdowały się w nim dobrane zabezpieczenia, miejsce wpięcia do sieci wewnętrznej budynku oraz obecny układ rozliczeniowo-pomiarowy wraz z zabezpieczeniami przedlicznikowymi.  

W przypadku montażu instalacji PV dla firm które chcą się ubiegać o wydanie zielonych certyfikatów zachodzi konieczności zamontowania licznika pomiędzy instalacją PV a punktem wpięcia w zależności od zakładu energetycznego jest on montowany na koszt właściciela lub OSD.

Do wniosku załączamy kilka załączników (każdy musi być opatrzony podpisem osoby składającej wniosek, a także musi być sporządzony w języku polskim):

 • jednokreskowy schemat instalacji elektrycznej obiektu przedstawiający sposób podłączenia mikroinstalacji,
 • karty katalogowe urządzeń budujących mikroinstalację, przedstawiające parametry techniczne, charakterystykę ruchową i eksploatacyjną przyłączanych urządzeń,
 • deklarację zgodności parametrów technicznych przyłączanych instalacji, urządzeń lub sieci z aktualną dyrektywą niskonapięciową LVD oraz dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej,
 • pełnomocnictwa dla osób upoważnionych przez zgłaszającego do występowania w jego imieniu,
 • dla podmiotów nie będących osobą fizyczną wydruk z KRS o prowadzonej działalności gospodarczej.

W praktyce wyżej wymienione załączniki powinniśmy otrzymać od firmy wykonującej nam mikroinstalację, po otrzymaniu pełnomocnictwa złożą za nas powyższy wniosek.

W przypadku poprawnie wypełnionego wniosku zgłaszającego mikroinstalację kolejnym krokiem jest podpisanie z zakładem energetycznym odpowiedzialnym za dystrybucję energii fachowo nazywanym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego umowy na usługę dystrybucji energii oraz z lokalnym zakładem energetycznym sprzedającym energię fachowo nazywanym Sprzedawcą Zobowiązanym umowy na zakup wyprodukowanej energii.

Podobnie jak w przypadku wniosku umowę może za nas podpisać wyznaczony przez nas pełnomocnik. W umowie znajdują się m.in. uwarunkowania techniczne instalacji (typ instalacji, kod PPE, moc przyłączeniowa obiektu, układ zabezpieczający czy współczynnik mocy tgφ). Do umowy dołączone są trzy załączniki w postaci:

 • Oświadczenia wytwórcy o wyborze kupującego energię elektryczną wytworzoną w mikroinstalacji,
 • Oświadczenie wytwórcy o ilości wyprodukowanej energii,
 • Oświadczenie wytwórcy o dotyczące mikroinstalacji.

Po podpisaniu wspomnianych umów może nastąpić wymiana obecnego licznika na układ pomiarowy dwukierunkowy (wykonanie i koszt wymiany leży po stronie zakładu energetycznego) i produkcja energii przez instalację PV.

Maksymalny czas trwania przyłączenia mikroinstalacji w przypadku spełnienia wszystkich warunków określonych w przepisach to 42 dni, jednak opieszałość zakładów energetycznych często wydłuża ten proces.

Polegamy na sprawdzonej technologii