Agroenergia – ponowne dotacje dla rolników

Agroenergia jest programem dofinansowań mającym na celu zwiększenie produkcji energii w instalacjach OZE w sektorze rolniczym. Budżet przewidziany na jego realizację to 200 mln zł, a okres kwalifikowalności kosztów to 01.06.2021 r. do 30.06.2021 r. Beneficjentami są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Nabór wniosków dla beneficjentów końcowych (czyli rolników) będzie realizowany przez WFOŚiGW, które zawrą z NFOŚiGW umowy udostępnienia środków.

Nabór wniosków

Od 01.10.2021 do wyczerpania środków w ramach I naboru, realizacja programu do 2027 r.

Beneficjenci

 • Osoba fizyczna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo rolne 
 • Osoba prawna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadząca działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych. 


Przedmiot dofinansowania

 • instalacje fotowoltaiczne o zainstalowanej mocy elektrycznej większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW,
 • instalacje wiatrowe o zainstalowanej mocy elektrycznej większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW,
 • pompy ciepła o mocy większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW, przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, który rekomenduje wnioskowany zakres przedsięwzięcia,
 • instalacje hybrydowe, tj.: fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężone w jeden układ (dofinansowaniu podlegają również instalacje hybrydowe o sumarycznej mocy urządzeń wytwórczych powyżej 50 kW, przy czym moce poszczególnych jednostek wytwarzania energii nie mogą przekraczać 50 kW), przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, który rekomenduje zastosowanie pompy ciepła,
 • zakup i montaż towarzyszących magazynów energii dla instalacji z pkt.. a, b oraz d. Warunkiem dofinansowania jest obligatoryjna realizacja inwestycji dotyczącej zakresu przedsięwzięć określonych wyżej.

służących zaspokajaniu własnych potrzeb energetycznych Wnioskodawcy w miejscu prowadzenia działalności rolniczej.


Wysokość dotacji

 • Dofinansowanie udzielane w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych, w szczególności
 • dla instalacji o mocy od 10 do 30 kW do 20 %, nie więcej niż 15 000 zł,
 • dla instalacji o mocy od 30 do 50 kW do 13%, nie więcej niż 25 000 zł,
 • Dla przedsięwzięć dotyczących budowy instalacji hybrydowej tj. fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężonej w jeden układ, dofinansowanie wyliczane jest na podstawie mocy zainstalowanej każdego urządzenia osobno oraz przewiduje się dodatek w wysokości 10 000zł
 • Dofinansowanie do 20% kosztów kwalifikowanych dla towarzyszących magazynów energii, przy czym koszt kwalifikowany nie może wynosić więcej niż 50% kosztów źródła wytwarzania energii. Warunkiem udzielenia takiego wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go ze źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach projektu.

UWAGA! Dofinansowaniu nie podlegają projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji (decyduje Punkt Poboru Energii).

Dofinansowanie wypłacane jest w formie refundacji po dacie zakończenia inwestycji.

Kiedy ponosić wydatki?

Okres kwalifikowalności kosztów od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie do 30.06.2027 r.

Zapoznaj się z naszą ofertą Dla rolnictwa lub zadzwoń pod numer +48 12 307 16 14.