Realizacja projektów parasolowych – prezentacja podczas targów ENEX

W minionym tygodniu mieliśmy przyjemność gościć na targach ENEX w Kielcach i podczas VIII Ogólnopolskiego Forum Fotowoltaiki i Magazynowania Energii SOLAR+ wygłosić prezentację pt. „Instalacje fotowoltaiczne w programach parasolowych”.

Projekty parasolowe realizowane w ramach środków pozyskanych z Regionalnych Programów Operacyjnych cieszą się w ostatnim czasie bardzo dużym zainteresowaniem zarówno wśród władz gmin jak i ich mieszkańców, którzy są beneficjentami i użytkownikami mikroinstalacji montowanymi w ramach realizacji tego typu projektów.

Z uwagi na wysoki poziom dofinansowania (w zależności od województwa sięgający nawet do 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji) programy te są kapitalną szansą na rozwój energetyki prosumenckiej, poprawę efektywności energetycznej budynków, obniżenie rachunków za energię elektryczną oraz zmniejszenie emisji do atmosfery szkodliwych związków i substancji. Realizacja projektu wiąże się również z dużą odpowiedzialnością po stronie Gminy, czyli wnioskodawcy wniosku o dofinansowanie projektu oraz podmiotu odpowiedzialnego za realizację inwestycji. Zarówno podczas prac przygotowawczych do realizacji projektu (etap sporządzania dokumentacji technicznej oraz wniosku o dofinansowanie) jak i podczas realizacji inwestycji można popełnić wiele błędów, które będą rzutowały na jakość wykonanych instalacji i poprawność ich działania.

Jakie kroki należy przeprowadzić decydując się na realizację programu parasolowego w Gminie ?

 1. Organizacja i przeprowadzenie lokalnych spotkań dla mieszkańców aby w jasny i przejrzysty sposób przedstawić sposób działania instalacji PV, korzyści finansowe jakie płyną z ich montażu, koszty jakie należy ponieść decydując się na montaż oraz wytłumaczyć jakimi obowiązkami obarczone jest przystąpienie do projektu.
 2. Przeprowadzenie naboru uczestników projektu (najlepiej w formie jak najprostszych ankiet) i analiza złożonych przez mieszkańców dokumentów.
 3. Określenie minimalnych warunków technicznych i funkcjonalnych jakie mają spełniać urządzenia i materiały składające się na kompletną instalację PV.
 4. Przeprowadzenie audytów w budynkach zakwalifikowanych do projektu pod kątem potrzeb i możliwości montażowych.
 5. Sporządzenie na podstawie przeprowadzonych wizji lokalnych raportów zawierających indywidualne projekty i kosztorysy dla każdego z obiektów.
 6. Wykonanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej.

Po uzyskaniu dofinansowania:

 1. Opracowanie dokumentacji przetargowej i określenie minimalnych wymagań jakie musi spełnić wykonawca instalacji.
 2. Wyłonienie wykonawcy w drodze przetargu.
 3. Budowa instalacji oraz nadzór nad wykonawcą w trakcie prac projektowo-montażowych.
 4. Odbiór końcowy instalacji wraz z oceną zgodności ich wykonania z projektem i specyfikacją techniczną urządzeń.
 5. Wykonanie dokumentacji niezbędnej do rozliczenia dotacji z jednostką organizującą nabór.

Wskazany powyżej proces jest wieloetapowy i rozłożony w czasie. Wiele podmiotów już na samym początku swojej drogi w staraniach o uzyskanie dotacji popełnia błędy, które mogą zagrażać realizacji projektu w przyszłości. Już na wstępnym etapie podejmowania decyzji o realizacji projektu warto zdać się na pomoc specjalistów i poprosić ich o doradztwo.

Do czego może prowadzić wykonanie niskiej jakości dokumentacji technicznej?

• nieotrzymaniem dofinansowania;
• problemami na etapie wykonywania instalacji, np. założona na etapie składania wniosku moc instalacji może nie być możliwa do instalacji na danym obiekcie, innym problemem może okazać się jakość użytych przez wykonawcę instalacji materiałów i urządzeń jeżeli w PFU lub projekcie nie zadbano o odpowiednie zapisy;
• błędnym określeniu kosztów inwestycji, przez co konieczne może okazać się zwiększenie wkładu własnego;
• w przypadku złego określenia uzysków energii z instalacji nie zostaną osiągnięte wskaźniki unikniętej emisji, przez co efekt ekologiczny projektu nie będzie spełniony, co może skutkować ograniczeniem dotacji, a w skrajnych przypadkach jej cofnięciem.

Do najczęściej popełnianych błędów przy sporządzaniu dokumentacji technicznych instalacji można zaliczyć:

• wskazywanie urządzeń konkretnych producentów, co jest niezgodne z Prawem zamówień publicznych z uwagi na ograniczanie konkurencji;
• brak określenia szczegółowych i aktualnych – na czas realizacji inwestycji – wytycznych dotyczących wykonania instalacji, co może prowadzić do zastosowania niskiej jakości komponentów oraz nierzetelnego wykonania prac montażowych, może to w znaczny sposób wpłynąć na bezawaryjność pracy instalacji i wydatne skrócenie jej żywotności;
• brak przeprowadzonej wizji lokalnej na etapie projektowania instalacji może prowadzić do wystąpienia nieprzewidzianych trudności na etapie montażu, co może zwiększyć koszty inwestycji bądź zagrażać spełnieniu efektu ekologicznego, czego można było uniknąć, wykonując wizję lokalną lub audyt.

Warto wiedzieć!

Wydatkami kwalifikowanymi, które w przypadku uzyskania dofinansowania z RPO podlegają nawet 85% refundacji, są zarówno prace przygotowawcze (przygotowanie projektu i dokumentacji technicznej, sporządzanie PFU czy Studium Wykonalności) jak i nadzór inwestorski i/lub autorski w zakresie prawidłowości realizacji inwestycji.

Inwestycja w wysokiej jakości dokumentację pozwoli wydatnie zwiększyć szansę projektu na uzyskanie dofinansowania, a dzięki uzyskanemu dofinansowaniu koszty jej wykonania w większości zwrócą się.

W kolejnych wpisach omówione zostaną najważniejsze aspekty realizacji projektów parasolowych na terenie gminy wraz z poradami jakich błędów należy się wystrzegać oraz na co w szczególności należy zwrócić uwagę.

Użyte tagi

fotowoltaika solgen