Fotowoltaika – 1 kW gratis bez wychodzenia z domu”

§1 Postanowienia ogólne

 1. Definicje:

Promocja – promocja pod nazwą “Fotowoltaika – 1 kW gratis bez wychodzenia z domu”

Organizator –  firma Solgen Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Cechowa 51, NIP 6793116188, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000575285, e-mail: biuro@solgen.pl, tel: +48 12 307 16 14

Klient – osoba fizyczna lub prawna, dla której zostanie wykonana instalacja fotowoltaiczna przez Solgen Sp. z o.o. 

 1. Okres obowiązywania Promocji: od 01 listopad 2020 r. do 01 grudnia 2020 r. Liczy się data zawarcia umowy lub inne pisemne wiążące wyrażenie woli uczestnictwa w promocji poprzez elektroniczne środki komunikacji. 

§2 Warunki uczestnictwa w promocji

 1. Uczestnikiem Promocji może być każdy Klient, który zawrze umowę na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej z firmą Solgen Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez wizyty przedstawiciela Solgen Sp. z o.o. 
 2. Promocji podlegają instalacje fotowoltaiczne o mocy 6 kWp i więcej. 
 3. Niezbędne informacje do przygotowania oferty Klient zobowiązany jest dostarczyć w trakcie wywiadu telefonicznego oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 
 4. Promocja umożliwia otrzymanie nieodpłatnie 3 (słownie: trzech) modułów o mocy 330 Wp (dodatkowe 0,99 kWp) lub 340 Wp (dodatkowe 1,02 kWp) wraz z konstrukcją wsporczą oraz usługą montażu. 
 5. Promocja jest ograniczona czasowo oraz ilościowo. Z Promocji skorzystać można w okresie obowiązywania, tj. do 01 grudnia 2020 r. włącznie lub do wyczerpania puli instalacji  wynoszącej 200 sztuk. 
 6. Promocja nie obejmuje nieodpłatnej zmiany falownika. Klient, który po zwiększeniu mocy instalacji fotowoltaicznej o 1 kWp wyraża chęć zwiększenia mocy falownika, zobowiązany jest do pokrycia różnicy kosztu zakupu komponentu. 
 7. Promocja nie obejmuje montażu optymalizatorów mocy do otrzymanych nieodpłatnie modułów PV. Klient, który wyraża chęć zastosowania optymalizatorów mocy do modułów PV objętych promocją lub zastosowanie optymalizatorów mocy jest technologicznie niezbędne zobowiązany jest do pokrycia dodatkowego kosztu optymalizatora mocy. 
 8. Promocja nie obejmuje montażu dodatkowych zabezpieczeń strony DC w szczególności ograniczników przepięć. Jeżeli z uwagi na dodanie promocyjnych trzech modułów PV technologicznie niezbędny będzie dodatkowy montaż zabezpieczenia strony DC  Klient zobowiązany jest do pokrycie jego kosztu. 
 9. Promocja dotyczy jedynie wybranych modeli modułów PV tj. Jinko JKM330M-60H-V 330 Wp, Suntech Hypro STP330S-A20/Wfh HCC, Phono Solar PS340M3-20/UM MWT, Sunport SPP330N60 MWT 330 Wp, Eco Delta ECO-370-60EHC 370Wp, Phono Solar PS375M-20 UH HCC, Boviet Shingled 345 Wp BVM345M5-60S Phono Solar PS 370M4-20/UH z falownikiem marki Hypontech HPT  3-11K.
 10. Promocja dotyczy instalacji o mocy minimum od 6 kWp do 9 kWp.
 11. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
 12. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi u Organizatora.

§3 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest jedynym dokumentem, który określa zasady Promocji. 
 2. Klient, który przystępuje do Promocji, akceptuje treść Regulaminu.
 3. Organizator oświadcza, że Promocja nie jest konkursem, grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku. Nie jest też żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 01 listopada 2020 r.