SOLGEN - RODO

25 maja 2018r. w życie weszły nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
Stanowią one gwarancję zabezpieczenia informacji o nas, wzmacniając jednocześnie
poziom ochrony naszych danych wrażliwych.
W SOLGEN dokładamy wszelkich starań, aby do minimum ograniczyć przetwarzania
jakichkolwiek danych osobowych. Zakres w jakim się to odbywa dotyczy niezbędnego
minimum, określonego np. w Regulaminie sklepu, czy innych sytuacjach, gdzie dane
osobowe służą prawidłowej realizacji określonej usługi.
Dlatego, zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ),
informujemy że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SOLGEN Sp. z o.o. z
siedzibą w Krakowie, ul. Cechowa 51, 30-614 Kraków
2. kontakt w sprawie ochrony danych osobowych możliwy jest również pod
adresem e-mail: biuro@solgen.pl
3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w zakresie związanym z
bieżącą działalnością SOLGEN Sp. z o.o.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących
celach:
● rozpatrzenia wniosku o produkt lub usługę oferowaną przez SOLGEN, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-b Rozporządzenia, (w oparciu o zgodę lub na
podstawie umowy)
● zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
● realizacji zawartej umowy lub w celu świadczenia usług, na podstawie art. 6
ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia, (w oparciu o zapisy umowy lub jako niezbędne
do wypełnienia obowiązku prawnego)
● rozpatrzenia reklamacji, skarg i wniosków, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b – c
Rozporządzenia (w oparciu o zapisy umowy lub jako niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego)
● oraz innych sprawach związanych z realizowaniem działalności statutowej art.
6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia (niezbędne do celu wynikającego z prawnie
uzasadnionego interesu SOLGEN)
5. Pani /Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez SOLGEN Sp. z
o.o. następującym podmiotom: kancelarii świadczącej obsługę prawną, firmom
obsługującym programy kadrowo – księgowe, firmom kurierskim
6. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie
niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie
wskazanym przepisami prawa.
ul. Cechowa 51, 30-614 Kraków NIP: 6793116188
Tel.: 12 307 16 14 KRS: 0000575285
E-mail:biuro@solgen.pl REGON: 362480063
KAPITAŁ ZAKŁADOWY 50 000 zł. www.solgen.pl
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa
trzeciego/organizacji międzynarodowej za wyjątkiem wizerunku który może
zostać upublicznione na portalach społecznościowych w tym Facebook/Instagram.
(Spółka Facebook INC, California, USA przystąpiła do programu Tarcza
Prywatności UE-USA i posiada certyfikat zgodności z RODO).
8. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
9. W przypadku, gdy Pan / Pani uznają, że przetwarzanie danych narusza
przepisy rozporządzenia wskazanego we wstępie, mają Państwo prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych;
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w
tym również w formie profilowania
11. Podanie Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie
uniemożliwi realizację umów na świadczenie usług przez SOLGEN, podobnie jak
brak zgody na przetwarzanie danych osobowych.