Net-billing – na czym polega nowy system rozliczeń instalacji fotowoltaicznych?

Net-billing to nowy system rozliczeń, który już od 1 kwietnia zastąpi obecny net-metering. W największym skrócie system ten polegać będzie na rozliczeniach w oparciu o zakup i sprzedaż energii. Energia elektryczna wprowadzona do sieci będzie rozliczana ze sprzedawcą zobowiązanym lub wybranym według jej wartości rynkowej. Wartość energii będzie określana na podstawie rynkowych notowań energii elektrycznej na rynku dnia następnego. Niestety w praktyce przełoży się to na sytuację w której energia sprzedawana przez prosumenta będzie dużo tańsza niż ta kupowana.

Trzy etapy wdrażania nowych zasad rozliczeń

  • 1 kwietnia 2022 do 30 czerwca 2022 roku - nowi prosumenci mają być rozliczani na dotychczasowych zasadach, ale tylko na okres przejściowy do 30 czerwca 2022.
  • 30 czerwca 2022 roku - prosumenci mają być rozliczani według zasad net-bilingu. Prosumenci, którzy przyłączyli mikroinstalację fotowoltaiczną po 31 marca 2022 roku przejdą na net-billing automatycznie, a energia, która do 30 czerwca 2022 roku zostanie przez ich system wprowadzona do sieci, ale nie zostanie pobrana, zasili ich depozyt prosumencki. W tym okresie cena energii elektrycznej wprowadzonej przez prosumenta do sieci będzie wyznaczana jako cena rynkowa miesięczna. Tak będzie do 1 lipca 2024 roku.
  • 1 lipca 2024 roku cena energii wprowadzanej przez prosumentów do sieci ma być wyznaczana dla poszczególnych, elementarnych okresów rozliczeniowych - godzinowych.

Jak ocenić opłacalność inwestycji w systemie net-billingu?

W ciągu roku można zarówno wyróżnić okresy, w których produkcja energii przewyższa zużycie, jak i okres z sytuacją odwrotną. Instalacja fotowoltaiczna produkuje energię głównie w okresie od kwietnia do września. W systemie opustowym, który będzie obowiązywał do końca marca 2022 roku prosumenci mają możliwość elastycznego rozliczania energii wprowadzonej do sieci i energii pobranej w okresie braku lub niskiej produkcji energii elektrycznej z PV. Od 1 kwietnia 2022 roku prosument będzie musiał się interesować tym, jak wygląda konsumpcja własna z jego instalacji oraz jak kształtują się ceny na rynku dnia następnego. W systemie opustowym energia oddana do sieci w dowolnej porze roku ma tę samą wartość, obniżoną o 20% lub 30% (w zależności od tego, czy instalacja jest większa od 10 kWp). W net-billingu natomiast należność za energię oddaną do sieci będzie zmieniać się z miesiąca na miesiąc, a docelowo z godziny na godzinę.

W związku z tym, że prosument będzie uzależniony od wahań cen energii elektrycznej, trudno będzie przewidzieć opłacalność instalacji fotowoltaicznych.


Jak będzie wyglądać rozliczanie w net-billingu?

  • zużycie energii: 6300 kWh
  • moc instalacji fotowoltaicznej: 6,5 kWp
  • autokonsumpcja: 20 %
  • koszt instalacji: 26 000 zł
  • taryfa: G11

Przed założeniem instalacji fotowoltaicznej koszt zakupu energii to ok. 3 500 zł. Natomiast montaż takiego systemu będzie wiązał się z obniżeniem tych kosztów do 1 712 zł.

Najkorzystniejsze rozwiązanie stanowi zmiana taryfy w momencie przyłączania instalacji fotowoltaicznej. Przy przejściu z taryfy G11 na G12w. W takim przypadku roczne koszty spadną do 1 364 zł.

Po ilu latach zwróci się koszt instalacji?

W systemie net-meteringu okres zwrotu instalacji PV wynosił ok. 6-9 lat. W przypadku net-billingu okres ten wydłuża się do 14 lat, niezależnie od wybranej taryfy. Niestety precyzyjne określenie okresu zwrotu silnie uzależnione jest od cen energii, które równie często ulegają zmianom.